Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.​

Yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien asioita hoitaa kotihoidon ohjaaja Kauniaisten vanhuspalveluista ja alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien asioita hoitaa erityissosiaaliohjaaja Kauniaisten sosiaalitoimesta. 

Omaishoidon tuki on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa, jota järjestetään tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Hoitoa tarvitsevan henkilön kotikunta tulee olla Kauniainen. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Avuntarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidontukeen.​ Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella, jonka saat myös omaishoidon työntekijöiltä. Hakemus ja lääkärintodistus toimitetaan omaishoidon tukea käsittelevälle työntekijälle, joka tekee tämän jälkeen kotikäynnin.​

Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan hakemuksen, liitteenä olevan lääkärintodistuksen ja ohjaajan tekemän kotikäynnin perusteella. Arviointi johtaa joko myönteiseen tai hylkäävään kirjalliseen, muutoksenhakukelpoiseen päätökseen omaishoidon tuesta.​

Myönteisen omaishoidontuen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon työntekijä laatii hoito- ja palvelusuunnitelman yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Omaishoidosta vastaava työntekijä tapaa omaishoidon asiakkaita vähintään kerran vuodessa.

Miten laitan asian vireille?

Kauniaisten iäkkäille asukkaille suunnattu neuvonta ja palveluohjaus ovat asiakaslähtöistä työtä, jonka tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat.​ Palvelujen tavoitteina ovat ennaltaehkäisevyys, hyvinvoinnin edistäminen, voimavarojen tukeminen ja tarvittavien palvelujen piiriin ohjaaminen. Neuvontaa esimerkiksi asumiseen liittyvissä asioissa saa puhelimitse tai voitte sopia tapaamisen työntekijän kanssa, puh. 050 411 9268 (ma-pe 8.00-16.00).

Ota yhteyttä

Anna Mattila

Palveluohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhuspalvelut, Palveluohjaus

Camilla Häggström

Sosiaaliohjaaja,aikuissosiaalityö(Asiakkaat sukunimen alkukirj. A-L mukaan),omaishoidon tuki, pakolais- ja maahanmuuttajatyö
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Yli 65-vuotiaat: palveluohjaaja
Alle 65-vuotiaat: sosiaaliohjaajat