Kotihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja omatoimista elämää sekä tukea ja kannustaa omien voimavarojen käyttöä. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laadittu palvelu- ja hoitosuunnitelma auttavat palvelun tavoitteiden saavuttamista. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia.

Kotihoito koostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta.

  • Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua. Kotipalvelun tukipalveluina voidaan antaa ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.
  • Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista moniammatillisesti toteutettua terveyden ja sairaanhoidon palvelua ja siihen tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät palveluun.

Kotihoidosta saat apua niihin jokapäiväisiin toimintoihin, joissa omat tai läheisen voimavarat eivät riitä. Päätös kotihoidon antamisesta tehdään palvelutarpeen arvioinnin perusteella, kun myöntämisperusteet täyttyvät. Palvelutarpeen arviointi tehdään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta, riippuen avuntarpeen kiireellisyydestä. Kotihoitoa ei kuitenkaan voida toteuttaa vastoin asiakkaan tahtoa.

Apua järjestettäessä otetaan huomioon lisäksi mahdollisuus toteuttaa kotihoitoa yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kotihoidon antama apu voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

  • Tilapäinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa palveluita harvemmin kuin viikoittain tai palvelu kestää enintään kuukauden. Tilapäisen kotihoidon käynneistä veloitetaan tuloista riippumaton kiinteä maksu, joka määräytyy käynnin keston mukaan.  
  • Säännöllinen kotihoito tarkoittaa, että asiakas saa kotihoidon palveluja säännöllisesti, vähintään kerran viikossa. Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa kuvatun tuntimäärän perusteella ja asiakasmaksuun vaikuttaa perheen koko ja bruttotulot.

Kotihoito on aina ensiksi tilapäistä ensimmäisen kuukauden ajan, minkä jälkeen palveluiden jatkotarve arvioidaan ja kotihoito muuttuu tarvittaessa säännölliseksi tai palvelu lopetetaan tarpeettomana.

Jos arvioit, että tarvitset tai läheisesi tarvitsee kotihoitoa, ota yhteys senioreitten palvelutoimintaan.

Ota yhteyttä

Kotihoidon päivystyspuhelin

Ma-su klo 7.30-21.30 ​ (palvelutarpeen arviointi, kotisairaanhoito, kotiutukset, hoitoneuvottelut)​