Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella.

Henkilökohtaista apua voi tarvita

•    päivittäisissä toimissa​
•    työssä ja opiskelussa​
•    harrastuksissa​
•    yhteiskunnallisessa osallistumisessa​
•    sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä​.

Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan niitä toimintoja, joita ihmiset elämässään tekevät joko joka päivä tai harvemmin, mutta kuitenkin toistuvasti tietyin aikavälein. Ne ovat siis sellaisia asioita, jotka kuuluvat yleisesti elämässä tapahtuviin toimintoihin. Tällaisia ovat muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi esimerkiksi kaupassa tai viranomaisessa asioiminen. Säännöksen tarkoittamiin päivittäisiin toimiin kuuluu myös vaikeavammaisen henkilön huollossa tai hoidossa olevan lapsen päivittäisiin toimiin osallistuminen.​

Alla olevaa vammaispalveluhakemusta käytetään kaikkien palvelujen hakemiseen (pl. kuljetuspalvelut).


Kauniaisissa henkilökohtaista apua järjestetään kahdella tavalla:​

1. Työnantajamalli

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut. 

2. Ostopalvelu

Kunta hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä muun kunnan kanssa.​

Tukea henkilökohtaisen avustan työnantajana toimimiseen

Avustajakeskus Sentteri palvelee myös kauniaislaisia asiakkaita. Sentteri välittää henkilökohtaisia avustajia vammaisille henkilöille ja tukee vammaisia henkilöitä työnantajan roolissa antamalla neuvoa ja ohjausta niin puhelimitse kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa.

HETA-liitto ry on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto. Liitto edistää vammaisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta tukemalla toimivaa ja turvallista työnantajuutta kaikille, jotka toimivat henkilökohtaisten avustajiensa työnantajana.