Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin lapsensa huoltajia.​

  • Jos vanhempi tunnustaa isyytensä tai äitiytensä odotusaikana neuvolassa tai lastenvalvojan luona, tunnustajasta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun vanhemmuus vahvistetaan.
  • Jos isyys tai äitiys selvitetään lapsen syntymän jälkeen, avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltajana on lapsen äiti. Vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen vanhemmat voivat sopia yhteishuollosta.

Lastenvalvojan luona voidaan laatia sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Sopiminen lastenvalvojan luona on vapaaehtoista ja molempien vanhempien tulee olla silloin läsnä. Lastenvalvojan luona tehty ja vahvistettu lapsen edun mukainen sopimus on juridisesti pätevä.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen
yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huoltajat päättävät lapsen elämän tärkeistä asioista kuten nimi, kansalaisuus, uskonto, asuinpaikka, koulutus ja sosiaali- ja terveydenhuolto.

  • Tiedonsaantioikeus Vanhemmalle tai muulle henkilölle, joka ei ole huoltaja, voidaan vanhempien välisellä sopimuksella vahvistaa oikeus saada lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja viranomaisilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta.
  • Huollon tehtävänjako Huoltajat voivat sopia lastenvalvojan luona myös keskinäisestä tehtävienjaosta, jos tehtävien jakamiseen on erityinen syy ja lapsen etu sitä edellyttää. Tehtävänjakosopimus voidaan tehdä niin, että toinen huoltaja päättää yksin tietystä huollon sisällöstä ja muista asioista huoltajat päättävät yhdessä.
  • Oheishuolto Vanhemmat voivat sopia myös oheishuollosta. Oheishuollon on oltava lapsen edun mukainen ratkaisu ja siihen on oltava lapsen edusta lähtevä tarve. Oheishuoltajalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin huoltajalla.

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla. 

  • Tapaamispaikkapalvelu Lapsi ja vanhempi voivat tavata toisiaan, vanhempien niin sopiessa tai käräjäoikeuden päätöksellä, tapaamispaikassa. Kauniaisissa palvelu järjestetään ostopalveluna. Tapaamisia voidaan järjestää tapaamispaikassa vain, jos tuki tai valvonta on lapsen edun kannalta perustellusta syystä tarpeen. Tapaamispaikassa voidaan järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja lapsille, joiden kotikunta on Kauniainen. Vanhempien tulee toimittaa tapaamisia koskeva käräjäoikeuden päätös tai muun kunnan lastenvalvojan vahvistama sopimus lastenvalvojalle.

Asuminen Vanhemmat voivat sopia lapsen asumisesta eron jälkeen tai jos he eivät asu yhdessä. Vanhemmat voivat sopia myös vuoroasumisesta, mutta lapsi voi olla kirjoilla vain yhdessä paikassa.

Lapsen mielipiteen selvittäminen on ensisijaisesti huoltajien tehtävä. Lastenvalvojan on kuitenkin varmistettava riidattomissakin tapauksissa, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä. Tämän varmistamiseksi lastenvalvojan tulee ottaa asia esille keskusteluissa vanhempien kanssa ennen kuin sopimus vahvistetaan. Pienten lasten kohdalla lapsen kuuleminen ei ole mahdollista.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevista kysymyksistä, voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi​.