Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin lapsensa huoltajia.​

  • Jos vanhempi tunnustaa isyytensä tai äitiytensä odotusaikana neuvolassa tai lastenvalvojan luona, tunnustajasta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun vanhemmuus vahvistetaan.
  • Jos isyys tai äitiys selvitetään lapsen syntymän jälkeen, avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltajana on lapsen äiti. Isyyden vahvistamisen jälkeen vanhemmat voivat sopia yhteishuollosta. Yhteishuollosta voidaan sopia myös ennakkoon neuvolassa ennakollisen isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Lastenvalvojan luona voidaan laatia sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, jos vanhemmat eivät ole keskenään sopineet näistä. Sopiminen lastenvalvojan luona on vapaaehtoista. Lastenvalvojan luona tehty ja vahvistettu lapsen edun mukainen sopimus on juridisesti pätevä.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen
yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapselle tulee turvata hyvä hoito
ja kasvatus sekä lapsen kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen, virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuulliseen aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempansa,
jonka luona lapsi ei asu.

Lapsen mielipiteen selvittäminen on ensisijaisesti huoltajien tehtävä. Lastenvalvojan on kuitenkin varmistettava riidattomissakin tapauksissa, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä. Tämän varmistamiseksi lastenvalvojan tulee ottaa asia esille keskusteluissa vanhempien kanssa ennen kuin sopimus vahvistetaan. Lastenvalvoja voi myös tarvittaessa keskustella lapsen kanssa henkilökohtaisesti. Pienten lasten kohdalla lapsen kuuleminen ei ole mahdollista.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevista kysymyksistä, voidaan asia viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi​.