Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta.

Elatussopimus Elatuksesta voidaan sopia vanhempien välisellä keskinäisellä sopimuksella tai lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella sen jälkeen, kun vanhemmat ovat päättäneet erota. Jos harkitaan kohtuulliseksi, vanhemmat vastaavat myös 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista (koulutusavustussopimus).

Oikeusministeriö on antanut ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Elatusapua määriteltäessä kartoitetaan kummankin vanhemman taloudellinen tilanne. Sen selvittämiseksi vanhempien tulee täyttää varallisuusselvitys sekä ottaa mukaan lastenvalvojan luokse selvitykset tuloista, viimeksi vahvistettu verotuspäätös ja tositteet asumiskuluista. Elatusapu on sidottu yleiseen elinkustannusindeksiin.

Elatustuki Tietyissä tilanteissa lapsen elatus voidaan turvata Kelan maksamalla elatustuella. Tuen saamiseksi vanhemmilla on oltava kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.