Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisen aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.​ Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Lapsen mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan otetaan huomioon myös vanhempien elatusvastuuta arvioitaessa.​ Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös tämän jälkeen, jos se harkitaan kohtuulliseksi.​

Elatussopimus Lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, voidaan lapselle vahvistaa elatussopimus. Elatuksesta voidaan sopia vanhempien välisellä keskinäisellä sopimuksella tai lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella sen jälkeen, kun vanhemmat ovat päättäneet erota. Jos harkitaan kohtuulliseksi, vanhemmat vastaavat myös 18 vuotta täyttäneen lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista (koulutusavustussopimus). Elatussopimus pyritään laatimaan kerralla lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Joissakin tilanteissa sopimuksen laatiminen määräaikaisena on perusteltua.

Oikeusministeriö on antanut ohjeet lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Elatusapua määriteltäessä kartoitetaan kummankin vanhemman taloudellinen tilanne. Sen selvittämiseksi vanhempien tulee täyttää varallisuusselvityssekä ottaa mukaan lastenvalvojan luokse selvitykset tuloista, viimeksi vahvistettu verotuspäätös ja tositteet asumiskuluista.

Elatusapujen indeksikorotuksista saa lisätietoja lastenvalvojalta. Jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvollisena olevalta vanhemmalta, turvataan lapsen elatus Kelan maksamalla elatustuella. Sen saamiseksi vanhemmilla on oltava kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Elatustuki Jos lapselle on vahvistettu elatussopimus eikä elatusvelvollinen vanhempi suorita elatusapua, voidaan lapselle hakemuksesta myöntää elatustuki. Elatustukea voi hakea Kelasta.