Kaikilla perheillä ja lapsilla voi olla joskus vaikeuksia. Usein ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä läheisten, neuvolan, päiväkodin tai koulun tuella. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niihin tarvitaan lastensuojelun apua. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä ja auttaa lapsia ja nuoria selviytymään hankalien elämänvaiheiden yli.

Vanhemmat itse, naapurit, sukulaiset ja muut läheiset voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos he huomaavat lapsen olevan avun tarpeessa. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttää sosiaalityöntekijään. Illalla ja viikonloppuisin yhteyttä voi ottaa Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Ota yhteyttä

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee kauniaislaisia joka päivä ympäri vuorokauden osoitteessa Vitikka 1 C, 02630 Espoo, 2. krs. Ovipuhelin alaovella.
Lastensuojeluilmoitus

Avuntarpeessa olevan lapsen tilanteesta tulee ilmoittaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöille riittävän varhain, jotta lapsi saa nopeasti tarvitsemansa avun. Jos sinua mietityttää lapsen tilanne etkä ole varma siitä pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, voit kysyä neuvoa sosiaalityöntekijältä ilmoittamatta lapsen nimeä. Ilmoitus voidaan tehdä joko soittamalla sosiaalityöntekijälle tai kirjallisesti taikka sähköisesti Maisa.fi-palvelun kautta.

Kun teet ilmoituksen Maisa.fi-palvelun kautta, varmista, että saat kuittauksen siitä, että ilmoitus on vastaanotettu.

Toimitusosoite

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Sosiaalitoimisto
Granin kauppakeskus, Kauniaistentie 7. (3 krs.)  

klo 8-15.45
fax 09 853 1058

Seuraavissa tilanteissa on syytä puuttua asiaan:
 • lapsen hoitoa, huolenpitoa tai kasvatusta laiminlyödään
 • on epäiltävissä, että lasta pahoinpidellään tai käytetään seksuaalisesti hyväksi tai näiden uhkaa on olemassa
 • lapsi on turvaton, liikaa yksin tai myöhään ulkona
 • lapsi käyttäytyy poikkeavasti: voimakkaan levottomasti, ahdistuneesti, masentuneesti tms.
 • lapsi käyttää päihteitä
 • lapsi varastelee tai käyttäytyy muuten rikollisesti
 • lapsesta huolehtivalla aikuisella on päihde- tai mielenterveysongelma tai jaksamattomuus
 • lapsen jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
 • lapsi joutuu kantamaan ikätasoonsa nähden suhteetonta vastuuta perheensä arjesta
 • vanhemman oman hoidon laiminlyöminen
 • arjen tukiverkoston puuttuminen, kun se vaarantaa lapsen hyvinvointia
 • raskaana olevan henkilön päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai perheväkivalta.

Ilmoitusvelvolliset

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen lapsesta, josta on herännyt huoli. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin voi myös olla yhteydessä ennen ilmoituksen tekemistä.

Lastensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisia ovat: sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, palo- ja pelastustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan sekä muun uskonnollisen yhdyskunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ja opetuksen tai koulutuksen järjestäjät tai turvapaikan hakijoiden vastanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön työntekijät. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä, jos he saavat tiedon lapsesta, jonka tilanne vaatii lastensuojelutarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisten tulee tehdä aina ilmoitus kirjallisesti.

Mitä lastensuojeluilmoituksesta seuraa?

Sosiaalityöntekijä ratkaisee aina lastensuojeluilmoituksen tultua, onko lapsi kiireellisen avun tarpeessa. Jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen tai oman käyttäytymisen johdosta hänet voidaan tarvittaessa sijoittaa kiireellisesti. Ellei kiireellisen avun tarvetta ole, sosiaalityöntekijä ratkaisee seitsemän arkipäivän kuluessa, onko tarpeen tehdä tarkempi palvelutarpeen arviointi. Lastensuojeluilmoituksesta ja siitä, aloitetaanko palvelutarpeen arviointi, ilmoitetaan aina vanhemmille.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä lapsen elämäntilanne kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim. neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Lapsi osallistuu selvityksen tekemiseen ja hänen mielipidettään ja toivomuksiaan kuullaan hänen kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Esiin tulleet asiat kootaan yhteenvetoon, joka käsitellään yhdessä koko perheen kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen voidaan aloittaa joko lastensuojelun tai lapsiperheiden palveluiden asiakkuus.

Lapsella ja hänen huoltajallaan on asioiden vireille tulosta saakka oikeus saada tietoja heitä koskevista asioista.

Lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelun tukitoimet

Jos asiakkuus jatkuu, lapselle laaditaan yhdessä perheen ja lapsen kanssa asiakassuunnitelma, jonka mukaisesti lasta tuetaan. Tukitoimia voivat olla esim.:

 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen lapselle
 • perhetyö
 • neuvonta mielenterveys- ja päihdeasioissa
 • taloudellinen tuki
 • lastenhoitoapu (katso myös lapsiperheiden kotipalvelu)
 • perhe- tai laitoshoidon järjestäminen lapselle lastensuojelun tukitoimena
Huostaanotto ja sijaishuolto

Joskus lapsen tai perheen vaikeudet voivat olla niin suuria, että lapselle pitää järjestää hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen. Huostaanotto ja sijaishuolto ovat aina viimesijaisia keinoja ja tavoitteena silloinkin on, että lapsi voisi palata kotiin. Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Vanhempia, muita huoltajia kuullaan ja lapsen mielipide selvitetään.