Kaikilla perheillä ja lapsilla voi olla joskus vaikeuksia. Usein ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä läheisten, neuvolan, päiväkodin tai koulun tuella. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niihin tarvitaan lastensuojelun apua. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä ja auttaa lapsia ja nuoria selviytymään hankalien elämänvaiheiden yli.

Vanhemmat itse, naapurit, sukulaiset ja muut läheiset voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos he huomaavat lapsen olevan avun tarpeessa. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttää sosiaalityöntekijään. Illalla ja viikonloppuisin yhteyttä voi ottaa Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Ota yhteyttä

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7

Jorvin sairaalan ensiapupäivystyksessä toimii kauniaislaisia palveleva Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7

Päivi Kivistö

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Sara Tiinanen

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Kirsi Aho

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Gerd Strandvall

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Lastensuojelu

ma-pe klo 9.00-15.00
Lastensuojeluilmoitus

Avuntarpeessa olevan lapsen tilanteesta tulee ilmoittaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöille riittävän varhain, jotta lapsi saa nopeasti tarvitsemansa avun. Jos sinua mietityttää lapsen tilanne etkä ole varma siitä pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, voit kysyä neuvoa sosiaalityöntekijältä ilmoittamatta lapsen nimeä. Ilmoitus voidaan tehdä joko soittamalla sosiaalityöntekijälle tai kirjallisesti.​

Toimitusosoite

Kauniaisten kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi
PL 52
02701 Kauniainen 

fax 09 853 1058

Seuraavanlaisissa tilanteissa on syytä puuttua asiaan:
 • lapsen hoitoa, huolenpitoa tai kasvatusta laiminlyödään
 • on epäiltävissä, että lasta pahoinpidellään tai käytetään seksuaalisesti hyväksi tai näiden uhkaa on olemassa
 • lapsi on turvaton, liikaa yksin tai myöhään ulkona
 • lapsi käyttäytyy poikkeavasti: voimakkaan levottomasti, ahdistuneesti, masentuneesti tms.
 • lapsi käyttää päihteitä
 • lapsi varastelee tai käyttäytyy muuten rikollisesti
 • lapsesta huolehtivalla aikuisella on päihde- tai mielenterveysongelma tai jaksamattomuus
 • lapsen jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
 • lapsi joutuu kantamaan ikätasoonsa nähden suhteetonta vastuuta perheensä arjesta.
 • vanhemman oman hoidon laiminlyöminen
 • arjen tukiverkoston puuttuminen, kun se vaarantaa lapsen hyvinvointia.

Ilmoitusvelvolliset

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, palo- ja pelastustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan sekä muun uskonnollisen yhdyskunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä ja opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön työntekijöiden on lastensuojelulain mukaan velvollisuus viipymättä ja salassapitosäännösten estämättä tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he saavat tiedon lapsesta, jonka tilanne vaatii lastensuojelutarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ennakollista lastensuojelua.

Ilmoitusvelvollisten tahojen tulisi tehdä ilmoitus aina kirjallisesti. Kiireellisessä tilanteessa tehdystä suullisesta ilmoituksesta pyydetään aina kirjallinen ilmoitus.

Lastensuojelun toimenpiteet

Lastensuojeluilmoitus johtaa sosiaalityöntekijöiden tekemään lastensuojelutarpeen selvittämiseen. Jos selvittämisen yhteydessä todetaan lastensuojelun tarve, järjestetään lapselle ja perheelle ensisijaisesti tukea erilaisin avohuollon tukitoimenpitein.

Sosiaalityöntekijä ratkaisee aina lastensuojeluilmoituksen tultua, onko lapsi kiireellisen avun tarpeessa. Jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen tai oman käyttäytymisen johdosta hänet voidaan tarvittaessa sijoittaa kiireellisesti. Ellei kiireellisen avun tarvetta ole, sosiaalityöntekijä ratkaisee seitsemän arkipäivän kuluessa onko tarpeen tehdä tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys.

Lastensuojeluilmoituksesta ja siitä, aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys, ilmoitetaan aina vanhemmille. Lapsen lastensuojeluasiakkuus alkaa, jos lapsi sijoitetaan kiireellisesti tai jos lastensuojelutarpeen selvitys aloitetaan. Tällöin lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. 

Lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä lapsen elämäntilanne kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim. neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Lapsi osallistuu selvityksen tekemiseen ja hänen mielipidettään ja toivomuksiaan kuullaan hänen kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Esiin tulleet asiat kootaan yhteenvetoon, joka käsitellään yhdessä koko perheen kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Lastensuojeluasiakkuus ja asiakassuunnitelma

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuttua sosiaalityöntekijä päättää, jatkuuko lastensuojeluasiakkuus. Asiakkuuden päättymisestä ilmoitetaan aina lapselle ja perheelle. Jos asiakkuus jatkuu, lapselle laaditaan yhdessä perheen ja lapsen kanssa asiakassuunnitelma, jonka mukaisesti lasta tuetaan. Avohuollon tukitoimia voivat olla esim:

 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen lapselle
 • perhetyö
 • neuvonta mielenterveys- ja päihdeasioissa
 • lastensuojelun taloudellinen tuki
 • perhe- tai laitoshoidon järjestäminen lapselle avohuollon tukitoimena
Huostaanotto ja sijaishuolto

Joskus lapsen tai perheen vaikeudet voivat olla niin suuria, että lapselle pitää järjestää hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen. Huostaanotto ja sijaishuolto ovat aina viimesijaisia keinoja ja tavoitteena silloinkin on, että lapsi voisi palata kotiin. Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Vanhempia, muita huoltajia kuullaan ja lapsen mielipide selvitetään. 

Lapsella ja hänen huoltajallaan on asioiden vireille tulosta saakka oikeus saada tietoja heitä koskevista asioista.