Yhteystiedot Valikko

Ilmanlaatu


HSY mittaa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua sekä pysyvillä että siirrettävillä mittausasemilla. HSY mittaa ilmasta muun muassa typen oksidien ja pienhiukkasten pitoisuuksia. Lisäksi mitataan polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä, joita syntyy epätäydellisessä palamisessa. Monet PAH-yhdisteet lisäävät syöpäriskiä, ja EU:n asettama tavoitearvo ylittyy monilla pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta.

Kauniaisten ilmanlaatua mitataan viiden vuoden välein. Vuonna 2008 mittausasema sijaitsi Tunnelitiellä, ja seurannan avulla selvitettiin liikenteen vaikutusta keskustan vilkasliikenteisillä alueilla. Vuonna 2013 Kauniaisissa seurattiin puunpoltosta syntyviä pienhiukkasia.

Siirrettävillä mittausasemilla mitataan ilmanlaatua erityiskohteissa kuten vilkasliikenteisten pääväylien varsien, pientaloalueiden ja sataman läheisyydessä.
Pääkaupunkiseudun pysyvät ilmanlaadun mittausasemat sijaitsevat Espoossa Leppävaarassa ja Luukissa, Vantaalla Tikkurilassa sekä Helsingissä Mannerheimintiellä, Kallion urheilukentällä, Vartiokylässä ja Vallilassa.

Ilmanlaatutietoja voi seurata HSY:n verkkosivuilla osoitteessa www.hsy.fi/ilmanlaatu, jonne ne päivittyvät tunneittain. Ilmanlaatutilanteen kuulee lisäksi aamuisin Ylen aikaisen ja Radio Helsingin taajuuksilta puoli yhdeksän aikaan.

Tietoa ilmansaasteista

•    Hengitysilmassa olevat typenoksidit ovat peräisin liikenteen päästöistä. Erityisesti raskas liikenne on merkittävä päästölähde. Eniten terveyshaittoja aiheuttaa typpidioksidi. Se supistaa korkeina pitoisuuksina keuhkoputkia ja lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla.


•    Pienhiukkasia tulee ilmaan pääasiassa liikenteen ja puunpolton päästöistä sekä kaukokulkeumasta maan rajojen ulkopuolelta. Pienhiukkasia pidetään erityisen haitallisina terveydelle, sillä ne pääsevät tunkeutumaan keuhkojen ääreisosiin saakka.

•    PAH-yhdisteitä eli polyaromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. Monet PAH-yhdisteet lisäävät syöpäriskiä. PAH-pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla koholla asuinalueilla, joilla käytetään runsaasti puulämmitystä.

•    HSY:n julkaisema Opas puunpolttoon antaa ohjeita tulisijan oikeaoppiseen käyttöön. Opas myös neuvoo, mitä voi tehdä, jos naapuruston savut häiritsevät pahasti tai aiheuttavat terveyshaittaa. Esitettä voi tilata maksutta osoitteesta seututieto(at)hsy.fi. Pdf-version löytää HSY:n verkkosivuilta osoitteesta www.hsy.fi laittamalla hakutoimintoon Opas puunpolttoon.

Lisätietoja:
Ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, puh. 09 1561, maria.myllynen(at)hsy.fi

........................................................


Kauniaisten ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016

Pääkaupunkiseudulle on laadittu yhteinen ilmansuojeluohjelma ilmanlaadun parantamiseksi sekä hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksien alentamiseksi. Ohjelmakokonaisuus koostuu YTV:n, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ilmansuojelun toimintaohjelmista sekä YTV:n kokoamasta tausta-aineistosta. Tausta-aineistoon on koottu tietoa seudun ilmanlaatutilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä taustatietoa mm. lainsäädännöstä.

Ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016 (pdf) (46.4 KB)
Pääkaupunkiseudun (HSY, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Espoo) toimintaohjelmat ja tausta-aineisto on nähtävänä HSY:n sivustolla HSY > Ilmanlaatu 


HSY mittaa ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua tarkkaillaan jatkuvasti seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä HSY:n mittausasemalla. Tuloksia voi seurata HSY:n verkkosivuilla osoitteessa HSY > Ilmanlaatu.


Tyhjäkäyttö heikentää ilmanlaatua


Valtioneuvoston ajoneuvojen käytöstä tiellä (1257/1992) antaman asetuksen mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeeton joutokäynti on kielletty. Moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon rikkomisesta voidaan määrätä suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa (248/1970) säädetään.

5 § Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kielto

"Moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle -15°C saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuuttia. Traktorin, moottorityökoneen ja auton alustalle rakennetun työkoneen moottoria saa kuitenkin käyttää ennen ajoneuvolla tai koneella tehtävän työn alkamista ajoneuvon toimintavalmiiksi saattamiseen tarvittavan ajan."
"Joutokäynnin kielto ei koske kiireellisessä tehtävässä olevaa hälytysajoneuvoa, poliisin virkatehtävässä käyttämää ajoneuvoa eikä katsastuksen osana toimitettavaan pakokaasumittaukseen odottavaa ajoneuvoa. Kielto ei myöskään koske ajoneuvoa, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus tai pääasiallisen käyttötarkoituksen edellyttämä lisälaite, kuten jätteenpuristin, kompressori, pumppu tai nostolava, vaatii moottorin käyttämistä."