Yhteystiedot Valikko

Ohjeet rakennusluvan hakijoille

Rakennuslupahakemuksen liitteenä on esitettävä seuraavat asiakirjat:

Katso lisäksi erillinen ohje: Ohjeet luvan hakemiseen sähköisesti

1. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

 • lainhuutotodistus, korkeintaan 3 kk vanha (tilaus p. 050 411 1961)
 • jos muu kuin lainhuutotodistukseen merkitty on hakijana, on hakemukseen liitettävä lisäksi tarpeellinen selvitys hakijan omistus-/tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan
 • kaupparekisteriote (Kaupparekisteriotteen tilaus )
 • hallituksen pöytäkirjaote (yksilöity mitä tehdään ja jossa hakijalle annetaan valtakirja hakea lupaa)  mikäli hakijana on esim. as oy tai vastaava

2. Virallinen karttaote; kaavakartta määräyksineen

 • kaavakartta määräyksineen vahvistetusta asemakaavasta, korkeintaan 3 kk vanha (tilaus p. 050 411 1961)

3. Piirustuksia toimitettava seuraava määrä:

 • Lupapisteeseen tulee toimittaa pääpiirustukset, asemapiirustus, pohjapiirustus, leikkauspiirustus ja julkisivupiirustukset 
 • yksi sarja väritetyillä julkisivuilla ja värityssuunnitelma (tapauskohtaisesti)
 • aluejulkisivupiirustus, missä esitetään rakennettava rakennus sekä viereisten tonttien rakennukset oikeine korkeusasemineen (mielellään valokuvia ympäristörakennuksista osoitteineen)
 • uudiskohteissa toimitettava myös tontin pinnantasaussuunnitelma
 • työmaalle toimitettavat erityissuunnitelmat voidaan tulostaa Lupapisteestä sähköisen leimauksen jälkeen.

Asemapiirroksessa (1:200) esitettävä lisäksi

 • säilytettävät puut, pensaat ja poistettavat puut
 • osoitettava oleskelupiha, kulkutiet (polut), pysäköinti- ja kääntöpaikka, jäteaitauksen paikka, korkeuskäyrät, kuivaustelineen paikka ja muut mahdolliset tontin käyttöön vaikuttavat seikat
 • lisäksi tulee esittää istutettavat puut ja pensaat (korvaavat istutukset, mikäli poistetaan runsaasti)
Mikäli tontilta rakentamisen takia joudutaan poistamaan puita ja istutuksia siinä määrin, ettei toimenpidettä kaupunkikuvan kannalta voida pitää vähäisenä, on tontille aina laadittava tarkka istutussuunnitelma. Puiden kaadosta on pidettävä puustokatselmus ennen lupakäsittelyä.

Tontin viherympäristön suunnittelussa on lähtökohtana on olemassa oleva kasvusto, maasto-olot ja maaperä.

4. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus lisälehtineen


RK 9 – lomake ( RK9-lomake (ilmoitus rakennuksen poistumasta)), mikäli rakennushankkeen yhteydessä puretaan rakennus tai rakennuksia (erillinen lomake kutakin rakennusta kohti).

5. Energiaselvitys

Energiaselvitys on laadittava pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ohjeistuksen/tulkintojen mukaisesti (pksrava).

Korjaus-ja muutostyön energiaselvitys (pksrava.fi)

Lisätietoa: Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus

6. Pohjatutkimus

7. Suunnitelijalomake

Suunnittelijalomakkeessa esitettävä myös energiasuunnittelijan tiedot.

8. JäteselvitysRakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus


Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §


Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §


Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai  mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §


Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:

1) asemakaava-alueella;
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Kauniaisissa maisematyölupaa haetaan ympäristöpäälliköltä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §