Valikko

Puiden kaataminen Kauniaisissa


Puiden säilyttämisen perusteet:

- Kaupungin alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa mm. Kauniaisten kaupungin ilmeen säilyttämiseksi

- Erityisesti suositaan kauniita yksittäispuita, puuryhmiä ja metsiköitä, jaloja lehti- ja havupuita, muodoltaan ja kasvutavaltaan erikoisia puita.

- Puita ja puuryhmiä, joilla on selvää suojavaikutusta tuulilta, ilmansaasteilta, melulta ja muulta häiriöltä tulee säilyttää mahdollisimman runsaasti ( Ylk § 15, 1995)

Asemakaavoitetulla alueella puiden kaatamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslain § 128 maisematyölupa. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Aina kun tontinomistajalla on tarve kaataa puita tontillaan, pidetään tontilla maisematyöluvan tarpeen arviointikäynti (nk. puustokatselmus). Arviointikäynti tilataan kunnossapitopuutarhurilta tai kaupunginpuutarhurilta ja on ilmainen.

Maisematyölupa tarvitaan, mikäli puiden kaato vaikuttaa maisemaan, eikä ole vähäinen toimenpide. Maisematyöluvan tarpeen arvioi kunnossapitopuutarhuri tai kaupunginpuutarhuri. Maisematyölupaa haetaan ympäristöpäälliköltä.

Puunkaatoon on selvät perusteet, eikä maisematyölupaa tarvita, jos arviointikäynnin yhteydessä on todettu, että puu on huonokuntoinen, pahasti lahovikainen tai harsuuntunut sekä jos se aiheuttaa merkittävää vahinkoa viemäreille, salaojille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.

Vastuu puiden kunnosta kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle, joka vastaa puiden kunnon seurannasta, ja jonka on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin puiden poistamiseksi tai säilyttämiseksi. Kiinteistön omistaja/haltija vastaa myös kaatuneen puun aiheuttamista vahingoista.

Yhteydenotot puustokatselmuksista ja kaupungin alueella olevista huonokuntoisista puista kunnossapitopuutarhuri Minna Aavalehdolle puh. 050 4118656, sähköposti: minna.aavalehto@kauniainen.fi, tai kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoiselle puh. 050 5004128, sähköposti emmi.silvennoinen@kauniainen.fi.