Yhteystiedot Valikko

Puiden kaataminen Kauniaisissa

Puiden kaatamista Kauniaisten kaupungin alueella säätelee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n maisematyölupa. Huonokuntoisiksi ja vaarallisiksi todetut puut kaadetaan katuviheralueilta, puistoista, yleisiltä alueilta ja taajamametsistä. Asukkaat voivat ilmoittaa näistä kaupungille. Kaupunki tekee myös hoitoharvennuksia luonnonhoito- ja maisemasuunnitelmien mukaisessa järjestyksessä. 

Puiden säilyttämisen perusteet:

•    Kaupungin alueella tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa mm. Kauniaisten kaupungin ilmeen säilyttämiseksi
•    Erityisesti suositaan kauniita yksittäispuita, puuryhmiä ja metsiköitä, jaloja lehti- ja havupuita, muodoltaan ja kasvutavaltaan erikoisia puita.
•    Puita ja puuryhmiä, joilla on selvää suojavaikutusta tuulilta, ilmansaasteilta, melulta ja muulta häiriöltä tulee säilyttää mahdollisimman runsaasti (Ylk § 21, 2016)

Milloin tarvitaan lupa?

Asemakaavoitetulla alueella puiden kaatamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslain § 128 maisematyölupa. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
Kun tontinomistajalla on tarve kaataa puita tontillaan, pidetään tontilla maisematyöluvan tarpeen arviointikäynti (nk. puustokatselmus). Arviointikäynti tilataan kunnossapitopuutarhurilta tai kaupunginpuutarhurilta ja on ilmainen. Siinä arvioidaan, tarvitaanko tontille suunnitelluille kaadoille maisematyölupaa vai ei.

Puiden kuntotutkimuksia eikä puiden hoitosuunnitelmia ei käynnillä tehdä. Kuntotutkimuksia  ja puiden hoitosuunnitelmia voi tilata puunhoitoalan yrityksiltä.  Vaarallisten puiden kaatoon ei tarvita arviokäyntiä eikä maisematyölupaa. Vaarallisuus on pystyttävä jälkikäteen todentamaan esim. valokuvin.
Huom. Kesä – heinäkuussa tehdään vain kiireelliset arviokäynnit.

Maisematyölupa tarvitaan, mikäli puiden kaato vaikuttaa maisemaan, eikä ole vähäinen toimenpide. Maisematyöluvan tarpeen arvioi kunnossapitopuutarhuri tai kaupunginpuutarhuri. Maisematyölupaa haetaan ympäristöpäälliköltä.
Puunkaatoon on selvät perusteet, eikä maisematyölupaa tarvita, jos arviointikäynnin yhteydessä on todettu, että puu on silmämääräisesti arvioituna huonokuntoinen, pahasti lahovikainen tai harsuuntunut sekä jos se aiheuttaa merkittävää vahinkoa viemäreille, salaojille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle.

Vastuu puiden kunnosta kuuluu kiinteistön omistajalle tai haltijalle, joka vastaa puiden kunnon seurannasta, ja jonka on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin puiden poistamiseksi tai säilyttämiseksi. Kiinteistön omistaja/haltija vastaa myös kaatuneen puun aiheuttamista vahingoista.

Lisätietoja

Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen sekä arviointi maisematyöluvan tarpeesta puun kaatoon.

Yhteydenotot

Yhteydenotot puustokatselmuksista ja kaupungin alueella olevista huonokuntoisista puista:

Kunnossapitopuutarhuri Minna Aavalehto puh. 050 4118656, sähköposti: minna.aavalehto@kauniainen.fi
- huonokuntoiset puut, tonttipuiden harvennukset ym.

Kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen puh. 050 5004128, sähköposti: emmi.silvennoinen@kauniainen.fi. 
- rakennuslupapuustokatselmukset.  Ennen katselmusta tulee merkitä selvästi alueet, joilta puut on suunniteltu kaadettaviksi rakennustöiden vuoksi.