Valikko

Ansökan om vårdplats och principerna för beviljande av vårdplats

Ansökan

Kommunal småbarnspedagogik på svenska erbjuds i Grankulla på daghem. Plats i småbarnspedagogik kan sökas året runt, men ansökan till kommunal småbarnspedagogik ska lämnas senast fyra månader innan den önskade dagvården börjar. Om tidpunkten för behovet av plats i småbarnspedagogik inte kan förutses och behovet av plats beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska plats i småbarnspedagogik sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2017 ska ansökan om plats i småbarnspedagogik ifyllas senast 31.1.2017 i första hand elektroniskt på adressen www.grankulla.fi/dagvard. Ansökningsblanketter finns också på stadens webbsida: www.grankulla.fi/blankett. Den sökande får ett skriftligt beslut om platsen i småbarnspedagogik.

Förskoleundervisningen under verksamhetsåret 2017 – 2018 är obligatorisk för de barn som är födda 2011. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnets vårdnadshavare se till att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten uppkommer.

Svenskspråkig förskoleundervisning ordnas under verksamhetsperioden 2017–2018 i Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Folkhälsans barnträdgård samt Stiftelsen Bensows daghem Lyan. Förskoleundervisningen börjar vid skolstarten 15.8.2017 och slutar 1.6.2018. Förskoleundervisning ges 4 timmar/dag och följer skolans verksamhetstider. Ansökan till avgiftsfri förskoleundervisning bör ifyllas senast 31.1.2017. Ansökan bör ifyllas även för de barn som redan har plats i småbarnspedagogik. Ifall barnet tidigare har beviljats kommunal plats i småbarnspedagogik, förblir rätten till småbarnspedagogik samt placeringen i daghemmet i kraft utan avbrott. Den småbarnspedagogik som hör samman med förskoleundervisningen erbjuds i samma enhet där barnet deltar i förskoleundervisning. För barn som förutom förskoleundervisningen har en plats i småbarnpedagogik debiteras kundavgift för den tid som dagligen överskrider förskoleundervisningen samt under förskoleundervisningens lovtider (jullovet, sportlovet och sommarlovet före och efter förskoleåret). Ifall barnet inte har plats i småbarnspedagogik, eller om platsen sägs upp, kan familjen ansöka om småbarnspedagogik enligt de i lagen bestämda tidpunkterna.

Stadens daghem:


Daghemmet Grankotten

1-6 –åringar, Brandkårsvägen 1-3, tfn 09 5056 337

Kasabergets daghem
1-6 –åringar, Stenbergsvägen 28, tfn 09 5056 343

Privata daghem som har köpavtal med staden:


Folkhälsans barnträdgård
3 – 6 –åringar, Södra Heikelvägen 5, tfn 09 505 1513. Köpavtalet löper ut 31.7.2019.

Stiftelsen Bensows Daghem Lyan
1-6 –åringar, Gräsavägen 3-5, tfn 09 8493 1310. Köpavtalet löper ut 31.7.2021.

I öppna familjeverksamheten (Thurmansallén 1) ordnas tisdagen den 17.1.2017 kl. 10 ett infotillfälle om olika alternativ inom småbarnspedagogiken. På plats finns daghemsföreståndare som svarar på föräldrarnas frågor gällande småbarnspedagogik i daghemmen.

Närmare upplysningar om småbarnspedagogik , förskoleundervisningen och stödformer för övriga former av småbarnspedagogik ger chefen för småbarnsfostran Annika Hiitola, tfn  050 341 6269 må, ti och to kl. 9.30–11 (annika.hiitola@grankulla.fi). www.grankulla.fi

Grankulla 2.1.2017
Bildningssektorn


Dagvårdansökan kan inlämnas året om. På våren annonseras om lediga dagvårdsplatser. Närmare besked om ansökningstiden ges i lokaltidningen. Ansökan om plats bör inlämnas 4 månader innan behovet.

Ansökan till dagvård sker i första hand elektroniskt.

Ansökningsblanketter på papper  fås på daghemmen och i stadshuset eller kan skrivas ut här:
Ansökan om dagvård

De ifyllda blanketterna återlämnas till daghemmen eller stadshuset:

Chef för småbarnsfostran
Grankullavägen 10
02700 Grankulla.


Tilläggsinformation ger chefen för småbarnsfostran eller daghemsföreståndarna.


Principerna för beviljande

Beviljandet av dagvårdsplats

De allmänna grunderna för beviljandet av dagvårdsplats stadgas i förordningen om barndagvård (239/1973) jämte ändringen (882/95).

Kommunal dagvård på svenska erbjuds i Grankulla på daghem. Dagvårdsplats kan sökas året runt, men ansökan till kommunal dagvård ska lämnas senast fyra månader innan den önskade vården börjar. Om tidpunkten för behovet av dagvårdsplats inte kan förutses och behovet av vårdplats beror på att vårdnadshavaren får arbete, börjar studera eller deltar i utbildning, ska dagvårdsplats sökas så fort som möjligt men senast två veckor innan barnet behöver platsen.

 

För den verksamhetsperiod som börjar 1.8.2017 ska dagvårdsansökan ifyllas senast 31.1.2017 i första hand elektroniskt. Den sökande får ett skriftligt beslut om dagvårdsplatsen.