Valikko

Beslutsfattande

Beslutanderätten i staden utövas av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, utskotten, centralvalnämnden och personalsektionen. Det kommunala beslutsfattandet är offentligt, och organens protokoll och tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll kan läsas antingen i det allmänna datanätet eller på respektive tjänsteinnehavares verksamhetsställe.

Enligt 140 § i kommunallagen är delgivningen av beslut med en kommunmedlem bunden till framläggningen av protokollet i det allmänna datanätet. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Organens protokoll tillkännages genom publicering i det allmänna datanätet en vecka efter sammanträdet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Protokollen hålls också framlagda på stadens officiella anslagstavla i stadshuset Grankullavägen 10, 02700 GRANKULLA. Om dagen då protokollet ska publiceras infaller på en helgdag eller någon annan sådan dag då ämbetsverken i regel har stängt, publiceras protokollet följande vardag.

Organens möteskalendrar kan läsas vid respektive organ nedan.

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll hålls av datatekniska skäl fortsättningsvis framlagda på respektive tjänsteinnehavares verksamhetsställe (arbetsrum) första måndagen efter beslutet.

Föredragningslistorna och protokollen över förtroendeorganens sammanträden hålls tillgängliga under:
Föredragningslistor och protokoll

I protokollen publiceras endast sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

I beslutshandlingarna kan också nämnas bilagor som inte publiceras på webben (bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter samt sådana bilagor som av tekniska skäl inte föreligger i digital form). (Kommunallag 410/2015, Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, Informationssamhällsbalk 917/2014, Personuppgiftslag 523/1999), Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter 782/1992 och Lag om offentlig upphandling 348/2007)

Kontaktuppgifter för stadens organ och möteskalendrar


Stadsfullmäktige
Sekreterare: stadssekreterare Gun Söderlund
tfn 050 370 8238
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Stadsstyrelsen
Föredragande: stadsdirektör Christoffer Masar
tfn 050 411 0163
Sekreterare: stadssekreterare Gun Söderlund
tfn 050 370 8238
fornamn.efternamn@grankulla.fi


Möteskalender
Byggnadsutskottet
Föredragande/Sekreterare: ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 09 5056 211
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: ekonomichef Petri Mellanen
tfn 050 378 6711
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Idrottsutskottet
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: byråsekreterare Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Kulturutskottet
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: byråsekreterare Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Revisionsutskottet
Föredragande: utskottets ordförande Binga Tupamäki
fornamn.efternamn@grankulla.fi
Sekreterare: revisor Outi Koskinen
fornamn.efternamn@fi.pwc.com

Möteskalender
Samhällstekniska utskottet
Föredragande: direktör för samhällstekniken Marianna Harju
tfn 050 304 1234
Sekreterare: sektorsekreterare Leena Porvali
tfn 050 382 9233
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Social- och hälsovårdsutskottet
Föredragande: social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen
tfn 050 355 3246
Sekreterare: tf. ekonomichef Tommi Koskinen
tfn 050 383 4260
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: ekonomichef Petri Mellanen
tfn 050 378 6711
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Möteskalender
Ungdomsutskottet
Föredragande: bildningsdirektör Heidi Backman
tfn 050 566 8800
Sekreterare: byråsekreterare Elina Pynnönen
tfn 050 375 2267
fornamn.efternamn@grankulla.fi


Möteskalender
Centralvalnämnden
Föredragande/Sekreterare: stadsjurist Lena Filipsson-Korento
tfn 050 354 0121
fornamn.efternamn@grankulla.fi


Möteskalender
Personalsektionen
Föredragande/Sekreterare: personalchef Päivi Hytönen
tfn 050 382 2754
fornamn.efternamn@grankulla.fi
Möteskalender