Valikko

Genomförande av vårdgarantin i Grankulla 

Möjligheten att få kontakt

Direkt telefonkontakt med hälsovården dygnet runt: Hälsorådgivningstelefonen 09 87 10023.

Bedömning av vårdbehovet

På vardagar kl. 8.00–15.30 bedöms vårdbehovet i första hand per telefon genom återuppringningstjänsten. Telefonsamtalen tas alltid emot av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården. I brådskande fall får man även vård genom att komma till hälsovårdscentralen, där ett könummersystem tillämpas. Akuta fall får vård utan könummer. Då du ringer återuppringningstjänsten kan du lämna ett meddelande. Då ringer en skötare upp dig samma dag du har ringt. Bedömningen av vårdbehovet kan leda till att du får instruktioner för egenvård och uppföljning, en icke-brådskande läkartid eller till att du hänvisas till jouren.

Tillgången till vård vid hälsocentralens öppenvård

Jourpatienter vårdas på hälsovårdscentralen i prioritetsordning på vardagar kl. 8–16 (kl. 15.30 endast patienter i behov av omedelbar brådskande vård). Utanför hälsovårdscentralens öppettider finns jourmottagningen på Jorvs sjukhus, hälsocentraljouren.

I icke-brådskande har patienterna fått tid till läkarmottagningen inom 1–6 veckor; under det senaste året har väntetiden i regel varit ca 2 veckor (se nedan).

Vårdgarantin jan-juni 2016

vårdgaranti juli-december 2016
vårdgaranti januari-april 2017

Under vecka 23 var väntetiden för icke-brådskande vård på läkarmottagning ca 14 dagar (situationen 6.6.2017).

Tillgången till vård inom munhälsovården

Vårdbehovet och hur brådskande fallet är bedöms vardagar per telefon under tjänstetid av en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården. Brådskande jourfall sköts inom 1-3 dagar, litet mindre brådskande fall inom tre veckor.

Det har bildats kö till icke-brådskande undersökning. För närvarande (2.6.2017) står 431 klienter i kö. Ingen har köat längre än 6 månader.

munvård jan-juni 2016
munvård juli-december 2016
I juni 2010 togs ett betalningsförbindelsesystem i bruk som används för att avkorta kön eller för brådskande fortsatta vårdbesök vid jouren.

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården

Inom den specialiserade sjukvården verkställs vårdgarantin inom alla specialområden. I vårdkön finns ingen patient som väntat längre än 6 månader.
(Lag om specialiserad sjukvård 31 §: Inom specialiserad sjukvård ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen anlänt. Vård som anses vara behövlig men icke-brådskande ska inledas senast 6 månader efter att vårdbehovet bedömts.)

VÅRDGARANTI:

Lagstiftningen om tryggande av tillgången till vård trädde i kraft 1.3.2005.
Kommuninvånaren ska få
- omedelbar kontakt med hälsocentralen under tjänstetid,
- en av en inom hälso- och sjukvården yrkesutbildad person (skötare eller läkare) gjord bedömning av vårdbehovet senast den 3:e vardagen från det att patienten tagit kontakt,
- icke-brådskande vård senast inom 3 månader,
- icke-brådskande munhälsovård senast inom 6 månader
Inom den specialiserade sjukvården ska vårdbehovet bedömas senast 3 veckor efter att remissen anlänt. Icke-brådskande vård som bedömts behövlig ska inledas senast efter 6 månader, inom mentalvårdstjänster för barn och unga senast inom 3 månader.