Valikko

Hälsovårdstjänsterna informerar

24.05.2016

E-tjänster inom hälsovården som stöd för den egna skötseln av hälsan

Grankullaborna har från och med ifjol haft möjlighet att avgiftsfritt tillgodogöra sig av hälsostationens e-tjänster vid uppföljningen av det egna hälsotillståndet, egenvården och bedömningen av vårdbehovet.

Bl.a. följande tjänster är tillgängliga för närvarande:
Den elektroniska hälsokontrollen berättar om ditt hälsotillstånd och din livsinställning samt bidrar till flera friska levnadsår

Med hjälp av den elektroniska hälsokontrollen och  coachingen kan du förbättra dina möjligheter till ett gott och friskt liv. Den här tjänsten ger dig bl.a. en livslängdsprognos och råd om vilka ändringar du kan göra för att hålla dig frisk och välmående längre fram i livet. Till den elektroniska hälsokontrollen har kopplats elektroniska coachprogram som stöder dig i din strävan att genomföra hälsofrämjande livsstilsändringar med hjälp av råd och tips från en expert. Du kan välja coachprogram bl.a. inom sådana temaområden som färdigheter för ett lyckligt liv, ett bättre parförhållande, kost, sömn, viktkontroll, motion, måttligt alkoholbruk och att sluta röka. Programmen och de anvisningar de ger bygger på forskning.

Det primära målet för den elektroniska hälsokontrollen och  coachingen är att förebygga sjukdomar och nå de personer som utan att veta det har en hög risk att allvarligt insjukna i livsstilsrelaterade sjukdomar. Den elektroniska hälsokontrollen ersätter inte helt den handledning och rådgivning som en yrkesmänniska inom hälsovården kan ge. Om det framkommer något som är oroväckande i resultaten av hälsokontrollen, kan du alltid kontakta hälsostationen eller företagshälsovården.

På hälsostationen önskar vi att även personer med kroniska sjukdomar allt oftare tillgodogör sig av den elektroniska hälsokontrollen. T.ex. personer som kommer till årskontroll på grund av hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes gagnas mer av kontrollen, om de redan på förhand fyller i och skriver ut den elektroniska hälsokontrollblanketten och tar med den till mottagningen.

Den elektroniska hälsokontrollen och coachprogrammen är gratis för Grankullaborna.

Mina Kanta-sidor – egna hälsouppgifter till ditt förfogande

Utöver serviceproducenterna inom den offentliga hälsovården har även flera privata serviceproducenter redan anslutit sig till det nationella hälsoarkivet Kanta. Ur medborgarens synvinkel betyder det här att personer i myndig ålder i en allt större utsträckning kan studera sina egna hälsouppgifter elektroniskt via Kanta-tjänsten. På tjänsten Mina Kanta-sidor hittar du uppgifter om dina elektroniska recept samt hälsouppgifter som enheter inom hälsovården registrerat, t.ex. besök och vårdperioder samt diagnoser. Med ditt samtycke blir uppgifterna tillgängliga också för andra än den enhet där du vårdats, vilket underlättar vården såväl vid kroniska sjukdomar som i plötsliga olyckssituationer.

På Kanta-sidorna kan du också lämna in en begäran om förnyande av recept. Av patientsäkerhetsskäl är det inte möjligt att på hälsostationen förnya läkemedelsordinationer som skrivits ut på annat håll.

När övergången till Kanta-tjänsterna avancerar, kommer också laboratorie- och röntgenresultaten att bli tillgängliga för dem som anlitar hälsotjänsterna i Grankulla. Enligt uppskattning från leverantören av patientdatasystemet sker övergången sannolikt under hösten 2016. Ett mer detaljerat tidsschema för både laboratorie- och röntgenresultatens blir klart efter sommaren.

Egenvårdsbiblioteket ger skräddarsydd information för egenvård och bedömning av vårdbehovet

Det elektroniska egenvårdsbiblioteket är ett mångsidigt och lättfattligt informationspaket (endast på finska) om sjukdomar, symtom och hälsofrämjande samt identifiering och behandling av riskfaktorer som kan hota hälsan. I egenvårdsbiblioteket kan du läsa mer detaljerat om din sjukdom och behandlingen av den samt få praktiska råd för din egenvård och uppföljningen av ditt hälsotillstånd. Egenvårdsbiblioteket erbjuder kunskap om hälsosamma levnadsvanor samt stöd för t.ex. kontroll av rusmedelsbruk. I egenvårdsbiblioteket finns också ett faktapaket för bl.a. närståendevårdare samt information om handikappförmåner och socialskydd i anknytning till sjukdomar.

HUS Terveyskylä: vägledning om hälsotjänsterna samt egenvårdsprogram

HUS Terveyskylä (”Hälsobyn”, endast på finska) guidar dig på hälsovårdens kunskapsstigar och hjälper dig att bedöma dina symtom och värna om hälsan. För närvarande finns följande ”hus” i tjänsten: Mielenterveystalo, Painonhallintatalo och Harvinaissairaudet. Naistalo, Kivunhallintatalo och Kuntoutumistalo öppnar sina dörrar under hösten 2016. Senare färdigställs Vertaistalo, Lastentalo, Neurotalo, Ihotautitalo och Tulehdustalo. Till husen planeras också olika applikationer, mobilteknologi samt inlärningsspel som hjälper kunderna med uppföljning av vården samt med egenvården.

Behöver du handledning i användningen av den elektroniska hälsokontrollen eller Kanta-sidorna? Ta kontakt med expertsjukskötare Raili Myllärinen vardagar kl. 8.30-10.00, tfn 050 411 6058.


Tillbaka till rubrikerna