Valikko

Underhåll  av gator och almänna områden

Underhållsenheten för allmänna områden sköter underhållet av trafikleder, parker och lekparker, skogsparker, Gallträsk, grönområden vid trafikleder, allmänna områden och delvis också gårdsområden på fastigheter som staden äger.

Underhållet omfattar ca 40 km gator och ca 21 km gång- och cykelvägar (sammanlagt 600 000 m2). Totalt underhålls ca 37 ha parker, inklusive centrum och grönområden vid gatorna, ca 3 ha landskapsängar och ca 165 ha skogsdungar, sammanlagt 205 ha.

Katujen kunnossapitoluokitus (pdf) (1.8 MB)

Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla (pdf) (356.5 KB)

Se också  Blanketter > Ansökan om grävningstillstånd

Fakturering av gatuunderhåll:

tfn 050 411 1763
Underhåll och renhållning av gator, taxor >> se kommunteknikens avgifter och taxor:
Kommunteknikens avgifter och taxor (pdf) (144.6 KB)