Valikko

Ohjeita yksityisille ilmoituksenvaraisille sosiaalipalveluiden tuottajille

Mikäli yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja tuottaa muita kuin ympärivuorikautisia sosiaalipalveluja, sen on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään "Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta" -lomakkeella.

Ilmoitukseen liitettävät liitteet

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

  1. jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;
  2. kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;
  3. toimintasuunnitelma;
  4. toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;
  5. pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys;
  6. pelastusviranomaisen lausunto;
  7. terveydensuojeluviranomaisen lausunto;
  8. sen kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai toimielimen määräämän viranhaltijan lausunto, jossa palveluja annetaan;
  9. jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta; sekä
  10. jäljennös henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentely lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, toiminnan vastuuhenkilön rikosrekisteriote on esitettävä kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Näin toimitat ilmoituksen

Ilmoitukset toimitetaan liitteineen joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään kirjoitetaan teksti ”ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”.

Postiosoite:
Kauniaisten kaupunki, kirjaamo
Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut
PL 52
02701 Kauniainen

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi

Sähköpostitse lähetettäessä otsikkokenttään tekstiksi ”ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut”.

Lisätietopyynnöt voit toimittaa sähköpostitse osoitteella ja viestiotsikolla ”Lisätietopyyntö, ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut”.