Valikko

Lastensuojelu

Kaikilla perheillä ja lapsilla voi olla joskus vaikeuksia. Usein ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä läheisten, neuvolan, päiväkodin tai koulun tuella. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niihin tarvitaan lastensuojelun apua.  Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä ja auttaa lapsia ja nuoria selviytymään hankalien elämänvaiheiden yli. Ensisijaisesti apua tarjotaan aina avohuollon tukitoimien kautta.

Vanhemmat itse, naapurit, sukulaiset ja muut läheiset voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jos huomaavat lapsen olevan avun tarpeessa. Lapsi tai nuori voi myös itse ottaa yhteyttää sosiaalityöntekijään. Illalla ja viikonloppuisin yhteyttä voi ottaa Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he saavat tiedon lapsesta, jonka tilanne vaatii lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoitus

On tärkeätä, että avuntarpeessa olevan lapsen tilanteesta ilmoitetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöille riittävän varhain, jotta lapsen tilanne voidaan selvittää ja hän saa nopeasti tarvitsemansa avun.

Ilmoitusvelvolliset

Lastensuojelulain mukaan seuraavien viranomaistahojen ja muiden toimijoiden on viipymättä  ja salassapitosäännösten estämättä tehtävä lastensuojeluilmoitus, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä.

 • sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt
 • muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt
 • terveydenhuollon ammattihenkilöt.
 • rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa oleva
 • palo- ja pelastustoimen palveluksessa oleva

Ilmoitusvelvollisten tahojen tulisi tehdä ilmoitus aina kirjallisesti (lastensuojeluilmoituslomake sivun oikeassa laidassa). Kiireellisessä tilanteessa tehdystä suullisesta ilmoituksesta pyydetään aina kirjallinen ilmoitus. Kirjallisen ilmoituksen voi postittaa osoitteella Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimi, PL 52, 02701 Kauniainen tai lähettää faksilla (09) 8531058.

Sosiaalihuoltolain mukainen pyyntö tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietoja henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa, otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. (Sosiaalihuoltolaki 35§ 1301/2014)

 

Myös yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen

Myös muu kuin edellä tarkoitettu henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Jos sinua mietityttää lapsen tilanne etkä ole varma siitä pitäisikö ilmoitus tehdä voit ensin kysyä neuvoa sosiaalityöntekijältä ilmoittamatta lapsen nimeä. Lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä joko suullisesti (sosiaalityöntekijöiden puhelinnumerot sivun oikeassa laidassa) tai kirjallisesti (lastensuojeluilmoituslomake sivun oikeassa laidassa).  Kirjallisen Ilmoituksen voi postittaa osoitteella Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimi, PL 52, 02701 Kauniainen tai  lähettää faxilla 5056530.

 

Milloin lastensuojelun tarve olisi hyvä selvittää?

Kaikilla lapsilla ja perheillä on joskus ongelmia ja useimmiten nämä ratkeavat lapsen oman  lähipiirin avulla. Seuraavanlaisissa tilanteissa on kuitenkin ulkopuolisen syytä puuttua asiaan ja saattaa lapsen tilanne lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden selvitettäväksi.

 • lapsen hoitoa, huolenpitoa tai kasvatusta laiminlyödään
 • on epäiltävissä, että lasta pahoinpidellään tai käytetään seksuaalisesti hyväksi tai näiden uhkaa on olemassa
 • lapsi on turvaton, liikaa yksin tai myöhään ulkona
 • lapsi käyttäytyy poikkeavasti: voimakkaan levottomasti, ahdistuneesti, masentuneesti tms.
 • lapsi käyttää päihteitä
 • lapsi varastelee tai käyttäytyy muuten rikollisesti
 • lapsesta huolehtivalla aikuisella on päihde- tai mielenterveysongelma tai jaksamattomuus
 • lapsen jatkuva koulunkäynnin laiminlyöminen
 • lapsi joutuu kantamaan ikätasoonsa nähden suhteetonta vastuuta perheensä arjesta.
 • vanhemman oman hoidon laimiinlyöminen
 • arjen tukiverkoston puuttuminen kun se vaarantaa lapsen hyvinvointia.

Jos tilanne vaatii välitöntä puuttumista virka-ajan ulkopuolella, tulee ottaa yhteyttä Jorvin sairaalan yhteydessä toimivaan Espoon sosiaali- ja kriisipäivystykseen, puh. 8164 2439, joka toimii ympäri vuorokauden.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään syntymättömästä lapsesta tilanteissa, joissa on syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Samat tahot, jotka ovat velvollisia tekemään varsinaisen lastensuojeluilmoituksen, ovat myös velvollisia tekemään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen.

Ennakollisessa lastensuojeluilmoituksessa ilmoituskynnys on korkeampi. Ilmoittajalla tulee olla varmaa tietoa lapsen äidin päihdeongelmasta, vakavasta mielenterveyden häiriöstä tai vapausrangaistuksesta.  Päivystävän sosiaaliviranomaisen on viipymättä arvioitava lapsensuojeluilmoituksen kohteena olevan henkilö sosiaalipalvelujen tarve. Lastensuojeluasia tulee vireille ja lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta kun lapsi on syntynyt.

Mihin lastensuojeluilmoitus johtaa

Lastensuojeluilmoitus johtaa sosiaalityöntekijöiden tekemään lastensuojelutarpeen selvittämiseen. Jos selvittämisen yhteydessä todetaan lastensuojelun tarve, järjestetään lapselle ja perheelle ensisijaisesti tukea erilaisin avohuollon tukitoimenpitein.

Lastensuojelutarpeen selvitys

Sosiaalityöntekijä ratkaisee aina lastensuojeluilmoituksen tultua, onko lapsi kiireellisen avun tarpeessa. Jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen tai oman käyttäytymisen johdosta hänet voidaan tarvittaessa sijoittaa kiireellisesti.

Ellei kiireellisen avun tarvetta ole, sosiaalityöntekijä ratkaisee seitsemän arkipäivän kuluessa onko tarpeen tehdä tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys.

Lastensuojeluilmoituksesta ja siitä aloitetaanko lastensuojelutarpeen selvitys ilmoitetaan aina vanhemmille. Lapsen lastensuojeluasiakkuus alkaa, jos lapsi sijoitetaan kiireellisesti tai jos lastensuojelutarpeen selvitys aloitetaan. Tällöin lapselle nimetään aina oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. 

Lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä lapsen elämäntilanne kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim. neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Lapsi osallistuu selvityksen tekemiseen ja hänen mielipidettään ja toivomuksiaan kuullaan hänen kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Esiin tulleet asiat kootaan yhteenvetoon, joka käsitellään yhdessä koko perheen kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Lastensuojeluasiakkuus ja asiakassuunnitelma

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuttua sosiaalityöntekijä päättää, jatkuuko lastensuojeluasiakkuus. Asiakkuuden päättymisestä ilmoitetaan aina lapselle ja perheelle. Jos asiakkuus jatkuu, lapselle laaditaan yhdessä perheen ja lapsen kanssa asiakassuunnitelma, jonka mukaisesti lasta tuetaan. Avohuollon tukitoimia voivat olla esim:

 • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen lapselle
 • perhetyö
 • neuvonta mielenterveys- ja päihdeasioissa
 • lastensuojelun taloudellinen tuki
 • perhe- tai laitoshoidon järjestäminen lapselle avohuollon tukitoimena

Huostaanotto ja sijaishuolto

Joskus lapsen tai perheen vaikeudet voivat olla niin suuria, että lapselle pitää järjestää hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen. Huostaanotto ja sijaishuolto ovat aina viimesijaisia keinoja ja tavoitteena silloinkin on, että lapsi voisi palata kotiin. Yleensä huostaanottoa valmistellaan pitkään yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Vanhempia, muita huoltajia kuullaan ja lapsen mielipide selvitetään. 

Lapsen ja vanhempien tietojensaantioikeus

Lapsella ja hänen huoltajallaan on asioiden vireille tulosta saakka oikeus saada tietoja heitä koskevista asioista.