Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäranden i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

17.11.2017

Kauniaisten kaupunki tarjoaa vuokralle Villa Anemonen tilat

Tarjousten määräaika 18.12.2017 klo 12:00 mennessä.

 Vuokrattava kohde sijaitsee osoitteessa Lippajärventie 1, Kauniainen. Tilat vuokrataan määräajaksi 2.5.2018 - 31.12.2021. Vuokrasopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta, joiden käytöstä päättää yhdyskuntavaliokunta.

Vuokralainen valitaan avoimen tarjousmenettelyn perusteella. Tilat vuokrataan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneelle taholle.

Vuokrattavat tilat

Tilat ovat valmistuneet vuonna 2003 ja ne on suunniteltu hoivakotitoimintaan. Rakennus on kaksikerroksinen. Tilojen yhteispinta-ala on 1262 m2. Vuokrattaviin tilojen lisäksi vuokrataan rakennuksen yhteydessä oleva piha-alue.

Rakennuksen ylemmässä kerroksessa sijaitsee 18kpl yhden hengen huoneita ja 2kpl kahden hengen huonetta, joissa jokaisessa on oma kylpyhuone. Tämän lisäksi ylemmässä kerroksessa sijaitsee toimistotila, lepohuoneita, pienryhmätiloja sekä lämmityskeittiö. Alemmassa kerroksessa sijaitsevat sauna- ja kylpytilat, siivous- ja tekniikkatilat sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Tilat ja piha-alue on kuvattu tarkemmin liitteissä 2-5.

Tilat ja siihen liittyvät piha-alueet vuokrataan kokonaisuudessaan ja nykyisessä kunnossaan. Tilojen tekninen kunto on hyvä. Tiloista ei tarjota yksittäisiä huoneita tai osa-alueita vuokralle. Vuokralainen vastaa omalla kustannuksellaan tilojen kunnostamisesta sekä toiminnan edellyttämistä muutostöistä.

Tiloja ei saa vuokrata edelleen ilman kaupungin suostumusta.

Kohteeseen pääsee tutustumaan sopimalla käynnistä huoltomestarin Bror-Erik Gestrinin kanssa puh 050 411 8623. Tutustumiskäynneistä tulee sopia viimeistään edellisenä päivänä. Kohteeseen pääsee tutustumaan 28.-30.11.2017 sekä 5. ja 7.12. klo 10.30.-12.00 välisenä aikana

Kaupunki vastaa kiinteistön omistajan velvollisuuksiin luettavista toimenpiteistä ja kuluista. Vuokralainen vastaa tilojen huollosta, siivouksesta ja ylläpidosta sekä niiden kustannuksista. Vuokralaisen tulee ottaa palo- ja irtaimistovakuutus koko vuokrasuhteen ajaksi. Tarkempi selvitys vastuurajauksista on esitetty liitteessä 6 Huollon ja kunnossapidon vastuunjakotaulukko.

Vuokralainen tekee nimiinsä jätehuolto-, sähkö- ja vedenkäyttösopimuksen sekä vastaa niiden kuluista.

Kaupunki veloittaa kohteen kaukolämmön vuokralaiselta toteutuneiden kulujen mukaan kerran kuukaudessa. 

Tarjousmenettelyyn osallistuminen

Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä.

Tilojen vuokraamisesta kiinnostuneiden tulee tehdä kirjallinen tarjous tilojen vuokraamisesta liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (liite 1).

Tarjouslomakkeessa tulee esittää kuvaus kohteessa harjoitettavasta toiminnasta, vuokrasopimuksen alkamisajankohta ja vuokrasuhteen kesto sekä sitova euromääräinen kuukausivuokrasumma ilman arvonlisäveroa.

Toiminnan tulee ensisijaisesti olla voimassa olevan asemakaavan mukaisesti sosiaalitoimintaa ja terveydenhuoltoa palvelevaa toimintaa. Mikäli ehdotettava toiminta eroaa tästä, voidaan toiminnalle harkita haettavaksi lupaa tilapäiselle käyttötarkoituksen muutokselle tai poikkeamista asemakaavasta.

Tarjouksen tulee sisältää tarjouksen jättäjän yhteystiedot allekirjoituksineen. Tarjouksen on oltava perillä Kauniaisten kaupungin kirjaamossa viimeistään 18.12.2017 klo 12:00. Tarjous on osoitettava Kauniaisten yhdyskuntavaliokunnalle. Tarjous tulee toimittaa suljetussa kuoressa, jossa on merkintä ”Vuokratarjous Villa Anemone”. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 18.2.2018 saakka.
Tarjouksen jättäessä tarjoaja sitoutuu vuokraamaan kohteen siinä kunnossa, kuin se esittelyhetkellä oli. 

Tarjousten käsittely

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset käsitellään ja vertaillaan. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon tarjousten vertailussa. Kaupunki varaa oikeuden olla vuokraamatta kohdetta, esimerkiksi mikäli tarjottu vuokrasumma ei kata kiinteistön omistajan tiloista aiheutuvia ylläpitokuluja tai mikäli vuokralainen asettaa vuokraukselle kaupungin edun vastaisia ehtoja. Kaupunki varaa itselleen oikeuden seuraamuksitta hylätä kaikki tarjoukset ja jättää tilat vuokraamatta.

Vuokralaisen valinta

Kohde vuokrataan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneelle. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa huomioidaan vuokra-ajan pituus, toiminnan soveltuvuus kohteeseen sekä toiminnan soveltuvuus Kauniaisten palvelutarjonnan täydentämiseen.
Kaupunki varaa oikeuden hylätä tarjous, mikäli vuokralainen asettaa vuokraukselle kaupungin edun tai tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.

Päätöksen tiedoksianto

Päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee yhdyskuntavaliokunta. Päätös tilojen vuokraamisesta saatetaan tiedoksi kaikille määräaikaan mennessä tarjonneille.

Lisäsätietoja antaa rakennuttajainsinööri Ilona Lehto, puh.050 594 2359 (ilona.lehto@kauniainen.fi)tietoja antaa rakennuttajainsinööri Ilona Lehto, puh.050 594 2359 (ilona.lehto@kauniainen.fi)

Liitteet:
1. Tarjouslomake
2. Pohjakuva 1.kerros osa A
3. Pohjakuva 1.kerros osa B
4. Pohjakuva kellarikerros
5. Piha-alue
6. Huollon ja kunnossapidon vastuunjakotaulukko


Palaa otsikoihin